Tiêu chuẩn ISO 31000"Quản trị rủi ro" - Tiêu chuẩn ISO 26000" Trách nhiệm xã hội" - Tiêu chuẩn GSP" Thực hành lưu kho tốt dược" - Tiêu chuẩn GDP" Thực hành phân phối thuốc tốt" - Tiêu chuẩn ISO 27000"AN ninh thông tin" - Tiêu chuẩn ISO 14000"Quản lý môi trường" - Tiêu chuẩn ISO 9000"Quản lý chất lượng" - Tiêu chuẩn ISO 17025"Phòng thí nghiệm" - Tiêu chuẩn ISO 15189" Phòng xét nghiệm y tế" - Tiêu chuẩn ISO 22000"An toàn thực phẩm - Tiêu chuẩn GPP" Thực hành bán lẻ thuốc tốt" - Tiêu chuẩn OHSAS 18000" An toàn lao động và nghề nghiệp" - Tiêu chuẩn IFS" An Toàn thực phẩm;Đức" - Tiêu chuẩn ISO 21500"Quản lý dự án" - Tiêu chuẩn ISO 51000"Quản lý năng lượng" - Tiêu chuẩn SA 8000" Trách nhiệm xã hội" - Tiêu chuẩn BRC" An Toàn thực phẩm; Anh" - Tiêu chuẩn ISO 13485" dụng cụ y tế" -

HỘI NHẬP

The key of your success

Vietnamese Chinese (Simplified) English German Japanese

Tiêu chuẩn BSCI viết tắt là: Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, ra đời năm 2003 từ đề xướng của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Phù hợp với các Công ước ILO, Công ước Quốc tế về Quyền Con người của Liên Hiệp Quốc, Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em và về việc loại bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử đối với phụ  nữ,  Bản  khế  ước  Toàn  cầu  của  Liên  Hiệp  Quốc  và  Hướng  dẫn  của  OECD  dành  cho  các  Doanh nghiệp Đa Quốc gia và các Hiệp định quốc tế liên quan khác, Bộ Qui tắc Ứng xử của BSCI nhằm hướng đến đảm bảo sự tuân thủ với các tiêu chuẩn xã hội và môi trường cụ thể. Khi các công ty ký kết tuân thủ theo Bộ Qui tắc Ứng Xử BSCI nghĩa là trong phạm vi ảnh hưởng của mình các công ty cam kết thừa nhận các tiêu chuẩn về xã hội và môi trường  qui định trong Bô Qui tắc Ứng xử này và đảm bảo trong các chính sách của mình sẽ có các biện pháp phù hợp để triển khai thực hiện và tuân thủ. Ngoài ra, các công ty cung ứng phải đảm bảo Bộ Qui tắc Ứng xử này cũng sẽ được tuân thủ bởi các nhà thầu
phụ của mình có tham gia trong các quy trình sản xuất từ các giai đoạn bắt đầu cho đến khi sản phẩm được hoàn thành.  Trong phạm vi được lựa chọn để hành động và để áp dụng các biện pháp thích hợp, các công ty cung ứng cần phải thực hiện các tiêu chuẩn sau đây theo một phương pháp mang tính phát triển:

1.   Tuân thủ pháp luật.

2.   Tự do lập Hội và Quyền Thương lượng Tập thể.

3.   Cấm Phân biệt đối xử.

4.   Lương bổng.

5.  Thời Giờ làm việc.

6.  An toàn & Sức khỏe tại nơi làm việc.

7.  Cấm sử dụng Lao động Trẻ em.

8.  Cấm Cưỡng bức Lao động và các Biện pháp Kỷ luật.

9.  Các vấn đề về an toàn và môi trường. 

10.Hệ thống Quản lý.

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Tiêu chuẩn ASC là gì?
ASC là chữ viết tắt của Aquaculture Stewaship Council (Hội ...
Read more
Tiêu chuẩn BAP là gì?
- Thực hành nuôi trồng thủy sản Tốt nhất (BAP-Best ...
Read more
Tiêu chuẩn BRC là gì?
Tiêu chuẩn BRC: Viết tắt của British Retail Consortium -  ...
Read more
Tiêu chuẩn BSCI là gì?
Tiêu chuẩn BSCI viết tắt là: Business Social Compliance ...
Read more
Tiêu chuẩn GlobalGAP hay Tiêu chuẩn BAP
Suốt 10 năm qua các cơ quan quản lý nông nghiệp và khuyến ...
Read more
Tiêu chuẩn IFS là gì?
IFS ( International food standard) là tiêu chuẩn thực phẩm ...
Read more
Tiêu chuẩn ISO 13485 là gì?
cache/resized/ce4634567dc0ba5a3a224b3221118f82.png
ISO 13485 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ...
Read more
Tiêu chuẩn ISO 14000 là gì?
Trong xu thế toàn cầu hóa, mọi người lao vào cộng kinh ...
Read more

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007 cho dịch vụ vận ...
  TÀI LIỆU THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ OHSAS 18001:2007 VÀ ...
Read more
Tài liệu theo tiêu chuẩn GDP và GSP-Vắc xin-Sinh phẩm
 TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU TIÊU CHUẨN (NGUYÊN TẮC) GDP VÀ GSP ...
Read more